REKLAMA

Warszawa wprowadza Plan równości płci

Warszawa wprowadza Plan równości płci

Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie, dzięki któremu pracownicy urzędu zostaną objęci Planem równości płci. Władzom stolicy zależy na tym, by osoby zatrudnione w ratuszu czuły, że pracują w bezpiecznym i otwartym środowisku, a relacje pracownicze oparte są na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uczciwości. Zaplanowano przeprowadzenie szkoleń i badań oraz opracowanie polityki zarządzania różnorodnością.

„W m.st. Warszawie, które jest jednym z największych pracodawców w naszym mieście, traktujemy sprawę równości płci bardzo poważnie. W urzędzie zatrudnionych jest 9 tys. osób, z czego większość stanowią kobiety. Na stanowiskach dyrektorskich mamy w zasadzie po połowie mężczyzn i kobiet. Dokładnie na tym polega równość płci. Ale my idziemy dalej, mamy bardzo dokładny plan działań – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Równość to również komfort i prawdziwie identyczne traktowanie. To dążenie do wprowadzenia równości w polityce kadrowej i upowszechnianie wiedzy wśród pracowników o korzyściach płynących z pracowania z osobami, które się między sobą różnią, zarówno jeśli chodzi o cechy osobiste, przekonania czy kontekst kulturowy. W takim różnorodnym środowisku podejmuje się najlepsze decyzje – dodał prezydent.”

Plan równości płci to zestaw spójnych działań, które mają promować w organizacji równość płci poprzez zmiany instytucjonalne, strukturalne i kulturowe. Jest to także strategia, która opiera się na włączaniu oraz wspieraniu pracowników – niezależnie od płci i innych cech osobistych.

Według danych z 1 stycznia 2022 r. w Urzędzie m.st. Warszawy było zatrudnionych ponad 9 tys. osób, w tym ponad 6 tys. kobiet (72%) i ponad 2 tys. mężczyzn (28%). Także na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla dominują kobiety. Najbardziej sfeminizowane stanowiska w tej grupie to stanowisko głównego księgowego i zastępcy głównego księgowego – ponad 80% zatrudnionych to kobiety. Z kolei rozkład płci na stanowisku dyrektora biura jest równomierny. Mężczyźni stanowią tutaj niewielką przewagę – 53%. Podobnie jest na stanowisku zastępcy dyrektora biura – 51%.

„Urząd Miasta jest w moim odczuciu niemal wzorcowym miejscem pracy, w którym są wdrażane i realizowane mechanizmy, instrumenty i programy na rzecz kobiet. Możemy być przykładem dla innych pracodawców w Warszawie i nie tylko. Nieustannie staramy się wdrażać programy rzutujące na możliwości rozwoju zawodowego kobiet na równi z mężczyznami, wprowadzając m.in. opiekę żłobkową. A ostatni raport Europejskiego Instytutu Równości Kobiet i Mężczyzn wskazuje, że w Unii Europejskiej stopień równości w życiu zawodowym, społeczno-politycznym i prywatnym wynosi 68,6 proc. W Polsce 57,7 proc. Jest jeszcze dużo do zrobienia – mówiła zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra.”

Plan działania na rzecz równości płci
Plan równości płci skupia się na pięciu celach: upowszechnianiu wiedzy wśród pracowników urzędu o równości płci, rozwijaniu systemu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, dążeniu do zapewnienia pracownikom możliwości łączenia pracy i życia prywatnego oraz do prowadzenia równościowej polityki kadrowej, a także upowszechnianiu wiedzy wśród pracowników o korzyściach ze współpracy z osobami różniącymi się pod względem cech osobistych, przekonań i kontekstów kulturowych.

By te cele zrealizować, na najbliższe trzy lata zaplanowano m.in. szkolenia dla pracowników i rzeczników zaufania, badania m.in. poziomu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz opracowanie polityki zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

„To dokument wzorcowy, z którego wszystkie nasze podległe jednostki mogą korzystać na zasadzie dobrych praktyk. Mam nadzieję, że nasz urząd stanie się dzięki niemu jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem pracy. Chciałabym, żeby wszyscy dobrze się tu czuli, zarówno mężczyźni, jak i kobiety – mówiła Elżbieta Markowska, dyrektorka magistratu.”

Za realizację planu odpowiada Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Na różnych etapach jego wdrażania biuro to będzie współpracowało z pełnomocnikami Prezydenta m.st. Warszawy i innymi komórkami urzędu, przede wszystkim z Pełnomocniczką Prezydenta ds. kobiet, Pełnomocniczką ds. równego traktowania, z Centrum Komunikacji Społecznej, a także z podmiotami zewnętrznymi.

Plan równości płci znajduje się na stronie internetowej: bip.warszawa.pl.

Źródło: um.warszawa.pl

Czytaj także